Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę PPHU BAS – POL Sp. z o.o.
 
1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BAS-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Zębowicach 5, 59-411 Paszowice, NIP:6951478112, REGON: 020624736.
zwany dalej Administratorem.
 
2. POSTAĆ DANYCH
Przetwarzane dane osobowe: imiona, nazwisko i/lub nazwa firmy, numer NIP, PESEL, adresy siedziby, korespondencyjny, dostawy, adresy e-mail i numery telefonów.

3. CEL PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu :
zawarcia umów handlowych kupna – sprzedaży, w tym dokumentów sprzedaży i zakupu, zamówień, odpowiedzi na pytania ofertowe itp. pomiędzy Państwem a Administratorem

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy Administratorem danych osobowych a Państwem,
 • świadczenia przez Administratora usług na rzecz Państwa,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez Administratora danych osobowych,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • innej korespondencji niezbędnej do realizacji zadań wykonywanych przez Administratora na rzecz Państwa.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.
 
4. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.
 
5. OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Administratorem a Państwem i wypełnienia  wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
Państwa dane osobowe, w zakresie umożliwiającym wykonanie dostaw zakupionych przez Państwa u Administratora towarów, tj. imię, nazwisko, adres dostawy, ewentualnie telefon kontaktowy, są powierzane do przetwarzania podmiotom realizującym usługi magazynowo-logistyczne dla Administratora.

Dane powyższe są powierzane tylko i wyłącznie w celu oraz na czas realizacji dostaw towarów do Państwa.
Państwa dane osobowe są powierzane do przetwarzania w celu dokonania rozliczeń księgowych, skarbowych i wywiązania się przez Administratora z innych obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa firmie
Kancelaria Radcy Prawnego mgr Barbara Piotrkowska
Ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
59-400 Jawor
NIP: 695-000-37-14

Powyższe dane osobowe są powierzane na czas wymagany aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Dane Państwa mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS i innym organom, które są zwolnione z obowiązku uzyskania Państwa zgody do przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, informatyczne itp. związanym z Administratorem odrębnymi umowami, na czas realizacji zleconych usług.
Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. PRAWA
Zgodnie z rozporządzeniem RODO przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).