Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BAS-Pol Sp. z o.o.

Rozdział 1 – Zasady Ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów zawartych pomiędzy spółką PPHU BAS-Pol Sp. z o.o. wymienioną w punkcie 1.1 (“BAS-Pol”) a klientem (“Nabywca”), których przedmiotem jest sprzedaż i dostawa towarów (“Towary”).
1.1 Spółka BAS-Pol: PPHU BAS-Pol Sp. z o.o., siedziba spółki: Zębowice 5, 59-411 Paszowice, biuro handlowe: ul. Sarni Stok 83/67, 43-300 Bielsko-Biała. NIP 6951478112. REGON 020624736. Nr wet. PL 0205006p.
1.2 Wyłączne stosowanie. We wszystkich przypadkach odwołań do standardowych warunków handlowych zawartych w potwierdzeniach sprzedaży BAS-Pol warunki te będą wiążące. Zgodnie z powyższym Nabywca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszystkie istniejące i przyszłe umowy nabycia Towarów będą podlegały regulacjom zawartym w przepisach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (dalej jako “Warunki”) z wyłączeniem wszelkich innych warunków lub zasad. BAS-Pol oświadcza wprost, że nie przyjmuje i nie zgadza się na stosowanie żadnych warunków sprzedaży stosowanych przez Nabywcę. Powyższe ma odpowiednie zastosowanie do warunków sprzedaży stosowanych przez agentów handlowych.
1.3 Przedmiot umowy. Przedmiot umowy obejmuje pisemne potwierdzenia sprzedaży wydawane przez BAS-Pol wraz z niniejszymi Warunkami. W wypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a jakimikolwiek warunkami szczególnymi wskazanymi w pisemnych potwierdzeniach sprzedaży (kontrakty, umowy) wiążące będą warunki wskazane w pisemnych potwierdzeniach sprzedaży. Jakiekolwiek dodatkowe ustne umowy i ustalenia stają się wiążące wyłącznie pod warunkiem ich pisemnego potwierdzenia przez BAS-Pol. Postanowienia niniejszych Warunków są w pełni ważne i wiążące także w przypadku, gdy Nabywca nie zwróci do BAS-Pol podpisanego potwierdzenia sprzedaży.

Rozdział 2 – Dostawa
2.1 Zakres obowiązku dostawy. Dostawa będzie realizowana w uzgodnionym okresie dostawy w czasie wybranym przez BAS-Pol. BAS-Pol będzie zobowiązana realizować dostawy wyłącznie w ramach swoich bieżących możliwości, biorąc pod uwagę złożone uprzednio zamówienia innych klientów. BAS-Pol będzie uprawniona do realizowania dostaw częściowych. W przypadku równoległej realizacji kilku umów, których przedmiot i okres dostawy pokrywają się, BAS-Pol będzie uprawniona według swego wyłącznego uznania do ustalenia kolejności ich wykonywania. BAS-Pol będzie w każdym czasie uprawniona do dostarczenia towarów różnego pochodzenia, pod warunkiem, że dostarczane towary będą pod każdym względem co najmniej równej lub wyższej jakości. W wypadku dostawy „ex works” Nabywca zobowiązany będzie do przyjęcia dostawy zgodnie z wymogami produkcyjnymi zakładu dostawczego. Dostawa może w każdym wypadku być realizowana z innej lokalizacji niż wskazana w umowie, pod warunkiem wyrównania różnic w kosztach transportu.
2.2 Dostawa do osób trzecich. Dostawa do osób trzecich w szczególności do spedytorów będzie realizowana jedynie pod warunkiem, że do zamówienia dołączone będzie pozwolenie na wydanie towaru, a upoważnienie i pozwolenie będą całkowicie zgodne w zakresie ilościowym oraz, że w zamówieniu wskazany będzie odpowiedni numer umowy, oznaczenie ładunku oraz awizacja.
2.3 Okres dostawy. Przy ustalaniu okresu dostawy przez “natychmiastowa” rozumie się termin 3 (trzech) dni roboczych, natomiast przez „niezwłocznie” rozumie się termin 10 (dziesięciu) dni roboczych. Do wskazanych terminów nie będzie wliczana data zawarcia umowy sprzedaży. Na potrzeby niniejszych Warunków przez „dni robocze” rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych i zwyczajowych dni wolnych od pracy w miejscu załadunku lub nadania.
2.4 Wezwania do odbioru. BAS-Pol będzie uprawniona do wydawania Towarów w każdym czasie w ramach okresu dostawy wedle swego wyłącznego uznania. Jednakże wezwanie do odbioru musi zostać wydane najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed datą planowanego nadania.
2.5 Zamówienie. Nabywca musi wystawić zamówienie najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą dostawy. Jeżeli Nabywca nie wyda skutecznych instrukcji dostawy najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych (w przypadku dostaw natychmiastowych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych) po otrzymaniu wezwania do odbioru BAS-Pol będzie uprawniona, po upływie okresu karencji wskazanego w pkt. 2.6 do (i) żądania spełnienia świadczenia i odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczenia, (ii) odstąpienia od umowy lub jej jeszcze nie wykonanej części i żądania odszkodowania w każdym czasie, lub (iii) żądania odszkodowania w miejsce świadczenia albo zapłaty za okazaniem własnego potwierdzenia dostawy lub potwierdzenia dostawy wystawionego przez zarządzającego magazynem. Jeżeli Nabywca nie wystawi skutecznego zamówienia we wskazanym terminie Towary przeznaczone dla Nabywcy będą przechowywane na jego koszt i ryzyko w obiektach magazynowych osób trzecich świadczących usługi magazynowania dla BAS-Pol; ponadto, BAS-Pol będzie uprawniona do opóźnienia dostawy o taka ilość dni roboczych, o jaką spóźnił się Nabywca ponad rozsądny termin niezbędny dla poczynienia niezbędnych przygotowań. BAS-Pol będzie miała analogiczne uprawnienia w odniesieniu do zamówień dostarczanych “on call”, jeżeli nabywca nie wystawi skutecznego zamówienia do końca okresu dostawy.
2.6 Okres karencji. Okres karencji, o którym mowa w pkt. 2.5 będzie wynosił (i) co najmniej 2 (dwa) dni robocze w przypadku sprzedaży z natychmiastową dostawą, (ii) co najmniej 3 (trzy) dni robocze w przypadku sprzedaży z terminem dostawy dłuższym niż “natychmiastowy”, a nie dłuższym niż “niezwłoczny” (włącznie z “niezwłocznym”), (iii) co najmniej 3 (trzy) dni robocze dla sprzedaży z terminem dostawy dłuższym niż „niezwłoczny” oraz co najmniej 5 (pięć) dni roboczych dla innych sprzedaży z terminem dostawy dłuższym niż „niezwłoczny”.
2.7 Opóźnienia w dostawach. Bas-Pol dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać uzgodnionych dat terminów i okresów dostaw. Jednakże BAS-Pol będzie zwolniona z obowiązku przestrzegania umownych terminów i okresów dostaw w takim zakresie i pod warunkiem wystąpienia zdarzeń, w kraju macierzystym lub za granicą, które zasadniczo uniemożliwiają świadczenie („zasadnicza niemożliwość świadczenia”). Domniemywa się, że przypadkami zasadniczej niemożliwości świadczenia są wszelkie trudności, niezależnie od ich natury, zakresu oraz ogniwa łańcucha dostaw na którym się pojawią, takie jak siła wyższa (np.: powódź, oblodzenie, opóźnienie i/lub utrata zbiorów etc.), ograniczenia importu i eksportu, problemy z uzyskaniem towarów, zakłócenia operacyjne (np.: awaria urządzeń etc.), strajki i podobne akcje, stany nadzwyczajne lub problemy z załadunkiem lub transportem.
2.8 Skutki opóźnień w dostawach. W wypadkach zasadniczej niemożliwości świadczenia wskazanych w pkt. 2.7, BAS-Pol będzie uprawniona do (i) odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania lub (ii) wydłużenia uzgodnionego terminu dostawy o czas trwania niemożliwości
świadczenia oraz czas niezbędny do wprowadzenia zmian w planach produkcyjnych stanowiących jej konsekwencję maksymalnie do 5 (pięciu) miesięcy (“okres opóźnienia”). W okresie opóźnienia BASPol będzie uprawniona lecz nie zobowiązana do dostarczenia towarów odpowiadających tym uzgodnionym w umowie, albo zastąpienia dostaw, które nie doszły do skutku dostawami pochodzących od osób trzecich towarów o jednakowej wartości. Po upływie terminu opóźnienia umowa może zostać rozwiązana na żądanie każdej ze stron. Jeżeli dalsza realizacja umowy okaże się dla którejkolwiek ze stron bezcelowa przed upływem okresu opóźnienia, strona ta może odstąpić od umowy bądź ją wypowiedzieć. BAS-Pol poinformuje Nabywcę o czasie trwania okresu opóźnienia.

Rozdział 3 – Załadunek i pakowanie
3.1 Prawo wyboru BAS-Pol. W braku odpowiednich przepisów przyznających uprawnienia Nabywcy, BAS-Pol będzie uprawniona do wybrania trasy i środka transportu Towarów. Wykonując powyższe uprawnienie BAS-Pol weźmie pod uwagę rozsądny interes Nabywcy. BAS-Pol nie gwarantuje wyboru najtańszego środka transportu w każdym wypadku.
3.2 Czas załadunku. Jeżeli załadunek następuje na pojazdy dostarczone przez Nabywcę, będzie się on odbywał się w godzinach pracy wskazanych przez BAS-Pol. Wszelkie koszty powstałe w wyniku opóźnień w załadunku, za które BAS-Pol nie ponosi odpowiedzialności, takie jak odszkodowania i koszty transportu ponosił będzie Nabywca. W pozostałym zakresie zastosowanie będą miały odpowiednie każdorazowo uzgodnione warunki dostawy.
3.3 Odbiór Towaru przez Nabywcę. Jeżeli załadunek następuje na pojazdy dostarczone przez Nabywcę, następuje on w miejscach i w godzinach pracy wskazanych przez BAS-Pol, zgodnie z wymogami operacyjnymi, jeżeli to konieczne także w czasie kolejnych zmian. Jeżeli Nabywca nie jest w stanie zapewnić własnej ekipy załadunkowej zgodnie z wymogami operacyjnymi, BAS-Pol dołoży wszelkich starań, aby zapewnić profesjonalną obsługę do tego celu na koszt Nabywcy.
3.4 Odbiór Towarów przez osoby trzecie. Jeżeli Towary odbierane są przez osoby trzecie w imieniu i na rzecz Nabywcy (w szczególności przez spedytora lub przewoźnika), listy przewozowe wystawione na okaziciela lub in blanco będą okazane BAS-Pol na żądanie.
3.5 Wydanie dokumentów przewozowych. BAS-Pol zobowiązany jest do wydania Nabywcy lub osobom trzecim uprawnionym przez Nabywcę należytych i prawidłowych dokumentów przewozowych właściwych dla danych Towarów ( WZ lub PZ, atest jakościowy, DH, itp.).
3.6 Przejście ryzyka. W czasie transportu Towarów realizowanego przez Nabywcę, ryzyko ponoszone jest przez Nabywcę, o ile odpowiednie warunki dostawy nie stanowią inaczej. Jakakolwiek odpowiedzialność BAS-Pol za niewłaściwe pakowanie bądź załadunek jest wyłączona z chwilą przyjęcia Towarów przez nabywcę lub osobę trzecią bez sprzeciwu.
3.7 Odpowiednie środki transportu. O ile odpowiednie warunki dostawy nie stanowią inaczej, Nabywca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie odpowiednich środków transportu na czas przyjęcia Towarów. Środki transportu uważane są za odpowiednie tylko w wypadku, gdy spełniają wszelkie wymogi ustawowe i wszelkie inne wymogi zawarte w odpowiednich przepisach w czasie załadunku, przez okres transportu i w czasie rozładunku. BAS-Pol będzie uprawniona do odrzucenia środka transportu uznanego za nieodpowiedni i realizacji dostawy z wykorzystaniem środków transportu osób trzecich na koszt Nabywcy.

Rozdział 4 – Jakość, waga, próbki
4.1 Brak gwarancji. BAS-Pol dostarcza Towary jakości handlowej. Gwarancja szczególnych właściwości będzie miała zastosowanie tylko jeżeli zostanie udzielona przez BAS-Pol na piśmie. Ewentualne szczegółowe informacje zawarte są w odpowiednich opisach produktów.
4.2 Próbki. Jeżeli Towary będą sprzedawane po udostępnieniu próbek, próbki będą miały charakter wyłącznie reprezentacyjny. Nie jest udzielana żadna gwarancja, że Towary będą odpowiadały właściwościom próbki.
4.3 Dopuszczalne wahania wagi. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, Bas-Pol ustali ilość Towaru ze skutkiem wiążącym dla obu stron na podstawie ważenia przeprowadzonego dla każdej partii na wagach magazynu dostawczego wskazanego przez BAS-Pol. Oznacza to, że rozliczenie wagi towaru następuje wg wagi załadowczej potwierdzonej na dokumencie magazynowym z punktu dostawczego. BAS-Pol może dostarczyć ilości mniejsze niż lub przekraczające uzgodnione o 10%, przy czym ilości Towarów przekraczające uzgodnione będą płatne zgodnie z ceną umowną.
4.4 Zasady pobierania próbek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za pobieranie próbek odpowiedzialny jest producent/zakład dostawczy. Na prośbę i na koszt Nabywcy może zostać przeprowadzone pobieranie próbek; będzie ono wtedy wykonywane wyłącznie w miejscu załadunku przez eksperta z tego zakresu. Nabywca powiadomi BAS-Pol o żądaniu pobierania próbek we właściwym czasie, najpóźniej jednocześnie ze złożeniem zamówienia.
4.5 Rozstrzygający charakter próbki. Jeżeli została pobrana próbka na zlecenie, ma ona charakter rozstrzygający w zakresie ustalenia jakości Towarów. We wszystkich pozostałych przypadkach próbka pobrana w zakładzie dostawczym BAS-Pol ma charakter rozstrzygający.

Rozdział 5 – Zawiadomienie o wadach
5.1 Obowiązek kontroli i zawiadamiania. Odbiorca dokładnie skontroluje Towary przed ich przyjęciem/potwierdzeniem odbioru. Roszczenia dotyczące jakości towaru, zgłaszane na podstawie analizy wstępnej, nie mogą być składane przez Nabywcę później niż w terminie 2 dni robocze od daty odbioru towaru. W każdym wypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń BAS-Pol zostanie natychmiast poinformowana o nich na piśmie (mailem bądź faksem), z uwzględnieniem szczegółowych przyczyn. Towary, których dotyczy roszczenie nie będą przemieszczane i wyjmowane z ich opakowań transportowych, aby umożliwić BAS-Pol weryfikację zasadności roszczenia. Koszty rozjemczych analiz jakościowych ponosi w całości strona przegrywająca.
5.2 Dostawa zastępcza. Jeżeli roszczenie okaże się uzasadnione i podniesione we właściwej formie oraz terminie, BAS-Pol będzie w pierwszej kolejności uprawniona do odbioru uszkodzonych Towarów i zastąpienia ich Towarami odpowiadającymi umowie. Jeżeli zwrot Towarów realizowany jest przez Nabywcę opłaty przewozowe za zwrot Towarów nie zostaną zapłacone, jeśli nie zostały wcześniej zaakceptowane przez BAS-Pol. Jeżeli BAS-Pol nie dokona dostawy zastępczej, Nabywca będzie uprawniony do zmniejszenia ceny nabycia. Termin na zgłaszanie przedmiotowych roszczeń wynosi 1 (jeden) rok od dnia dostawy Towarów, nawet jeżeli wady zostały stwierdzone dopiero po jego upływie.
5.3 Przetwarzanie i przemieszczanie. Przed rozpoczęciem przetwarzania Nabywca ustali, czy dostarczone Towary nadają się do ich zamierzonego zastosowania, w szczególności dalszego przetwarzania. Z chwilą gdy dostarczone Towary zostaną poddane obróbce, przetworzeniu, zmieszaniu lub połączeniu z innymi materiałami, uważa się, że Nabywca zaakceptował je, jako zgodne z umową. Jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne – w szczególności roszczenia odszkodowawcze – będą po tym fakcie wyłączone. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w odniesieniu do przemieszczenia Towarów z miejsca ich pierwotnej dostawy.

Rozdział 6 – Odpowiedzialność
6.1 Zakres odpowiedzialności. W przypadku niewykonania obowiązku – niezależnie od ich przedumownego, umownego czy pozaumownego charakteru – BAS-Pol będzie odpowiedzialna jedynie za szkodę i zwrot kosztów jedynie w przypadku celowego lub rażącego zaniedbania, zgodnie z wszelkimi innymi postanowieniami umowy i warunkami prawnymi istniejącymi przed powstaniem odpowiedzialności. BAS-Pol w żadnym wypadku nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane działaniami osób trzecich.
6.2 Ograniczenie odpowiedzialności. Z wyłączeniem przypadków celowego zaniedbania, odpowiedzialność BAS-Pol ograniczona będzie do strat lub szkód, które były możliwe do przewidzenia w dacie zawierania umowy do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość umownej ceny nabycia. Odpowiedzialność BAS-Pol za straty lub szkody spowodowane opóźnieniem ograniczona jest do kwoty stanowiącej równowartość 5% umownej ceny nabycia. Jeżeli BAS-Pol udziela Nabywcy, na jego żądanie lub bez takiego żądania, technicznych lub innych porad w zakresie przetwarzania, dalszego wytwarzania, używania w inny sposób, odsprzedaży Towarów, BAS-Pol nie ponosi odpowiedzialności, a Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko takich porad i wynikających z nich konsekwencji.
6.3 Straty i szkody następcze. Z wyłączeniem przypadków celowego zaniedbania, odpowiedzialność za pośrednie lub następcze straty lub szkody, w szczególności utratę zysku jest wyłączona.
6.4 Ograniczenie w czasie. Wszelkie roszczenia względem BAS-Pol wygasają nie później niż z upływem roku od dnia dostarczenia Towarów Nabywcy; w przypadku odpowiedzialności deliktowej od dnia, kiedy Nabywca dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o okolicznościach uzasadniających roszczenie. Wszelkie krótsze terminy ustawowe stosuje się. Nieotrzymanie przez BAS-Pol pisemnego zawiadomienia o jakimkolwiek z takich roszczeń, w odpowiednim terminie, uznaje się za bezwzględne i bezwarunkowe zrzeczenie się przez Nabywcę takiego roszczenia, niezależnie od tego, czy okoliczności, z którymi wiąże się to roszczenie zostały później ujawnione oraz od tego, czy miało później miejsce przetwarzanie, używanie w inny sposób lub odsprzedaż Towarów.
6.5 Potrącenie dokonywane przez BAS-Pol. Nabywca wyraża zgodę na potrącenie przez BAS-Pol kwoty stanowiącej równowartość jakichkolwiek należności i świadczeń należnych w danym czasie BAS-Pol od Nabywcy.

Rozdział 7 – Ceny i warunki płatności
7.1 Wzrost cen. BAS-Pol jest uprawniona do podwyższenia cen w przypadku kontraktów długoterminowych ze skutkiem wstecznym (pow. 6 mies.) celem pokrycia dodatkowych podstawowych kosztów takich, jak wyższe podatki i koszty energii lub składki ubezpieczenia a także związane z trudnościami (np.: w przypadku powodzi, oblodzenia).
7.2 Opłacony przewóz. W braku poczynionych wprost odrębnych postanowień, np.: w odpowiednich warunkach dostawy, Nabywca poniesie wszelkie dodatkowe koszty transportu, jak i koszty specyficznego pakowania przekraczające pakowanie standardowe, dodatkowe opłaty, opłaty publicznoprawne i celne.
7.3 Podatki. Wszystkie uzgodnione ceny podane są w wartościach netto – nieuwzględniających podatków, tzn. koszty wszelkich aktualnych podatków od transportu (opłata paliwowa, emyto), od wartości dodanej (VAT), jak i wszelkich innych należnych podatków i opłat będą ponoszone przez Nabywcę obok uzgodnionej ceny.
7.4 Nowe zobowiązania. W przypadku nałożenia na BAS-Pol przez odpowiednie władze lub przepisy jakichkolwiek dalej idących bądź nowych obowiązków jakiegokolwiek rodzaju po zawarciu indywidualnej umowy, konsekwencje i dodatkowe koszty z tym związane stają się częścią umowy i będą zwrócone BAS-Pol przez Nabywcę.
7.5 Brak zniżki. W przypadku dostaw Towarów podlegających podatkom, opłatom i podobnym obciążeniom, odpowiednie sumy podatku lub opłaty będą płatne netto, tj. bez przyznawania zniżki.
7.6 Data płatności. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty w terminie przewidzianym w fakturze VAT. BAS-POL przysługują odsetki w wysokości równej odsetkom ustawowym za opóźnienie w transakcjach handlowych.
7.7 Odsetki za opóźnienie. Naliczenie odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych nie wyłącza podniesienia przez BAS-Pol roszczeń o przewyższające je straty i szkody.
7.8 Potrącenie, prawo zatrzymania. Wstrzymanie zapłaty i dokonanie potrącenia przez Nabywcę będzie dopuszczalne wyłącznie, gdy jego roszczenia są bezsporne lub zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu.
7.9 Brak upoważnienia do pobierania należności. Przedstawiciele i pracownicy BAS-Pol nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek należności bez szczególnego pisemnego pełnomocnictwa.

Rozdział 8 – Uprawnienia BAS-Pol
8.1 Odmowa wykonania. BAS-Pol ma prawo odmówić wykonania umowy jeżeli:
(i) Nabywca będzie w zwłoce z przyjęciem dostawy lub płatnością wynikającą z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej ze BAS-Pol,
(ii) pojawią się wątpliwości co do wypłacalności i jego zamiaru odnośnie regulacji należności,
(iii) spółka Nabywcy zostanie zlikwidowania lub przeniesiona na konkurenta BAS-Pol, lub
(iv) limit kredytowy na dostawę Towarów zostanie przekroczony.
W takich przypadkach BAS-Pol będzie także uprawniona do żądania zaliczki od Nabywcy w terminach wskazanych w pkt. 2.6. lub zapisami gwarancji bankowej uzgodnionej z BAS-Pol. Po upływie terminu BAS-Pol będzie mogła wypowiedzieć umowę lub jej jeszcze nie wykonaną część bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
8.2 Zaliczka. BAS-Pol będzie w każdym czasie uprawniona do żądania zaliczki po zawiadomieniu Nabywcy o gotowości towarów do załadunku.

Rozdział 9 – Zatrzymanie tytułu prawnego (Zastrzeżenie prawa własności)
9.1 Zatrzymanie tytułu prawnego. Wszelkie dostarczone Towary („Towary podlegające zatrzymaniu tytułu prawnego”) pozostaną własnością BAS-Pol do momentu zaspokojenia wszelkich roszczeń, w tym roszczeń przyszłych lub warunkowych, wynikających z bieżących umów, lub umów zawartych w terminie późniejszym.
9.2 Własność Towarów przetworzonych. Zatrzymanie tytułu prawnego, zgodnie z pkt. 10.1 będzie miało zastosowanie także gdy Towary podlegające zatrzymaniu tytułu prawnego zostaną poddane obróbce lub przetworzeniu. W przypadku gdy Towary podlegające zatrzymaniu tytułu prawnego zostaną przetworzone, połączone lub zmieszane z innymi materiałami przez Nabywcę, BAS-Pol będzie współwłaścicielem nowego produktu proporcjonalnie do wskazanych na fakturach wartości Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego w stosunku do innych użytych materiałów. W przypadku ustania własności BAS-Pol w wyniku połączenia lub zmieszania Nabywca niniejszym przenosi tytuł prawny do nowych produktów lub materiałów w zakresie odpowiadającym wskazanej na fakturze wartości Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego i zobowiązuje się do ich przechowania na rzecz BAS-Pol bez żadnych opłat. Towary stanowiące współwłasność BAS-Pol będą uważane za Towary podlegające zatrzymaniu tytułu prawnego zgodnie z pkt. 10.1 powyżej.
9.3 Odsprzedaż przez Nabywcę. Nabywca będzie uprawniony do odsprzedaży, przetworzenia lub zmieszania Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego z innymi materiałami w zakresie swojej zwykłej działalności tylko w wypadku braku naruszeń umowy po jego stronie. Nie są dozwolone zastawy i przewłaszczenie na zabezpieczenie. W przypadkach odroczenia terminu płatności przez klienta, Nabywca zatrzyma tytuł prawny do Towarów w stosunku z klientem na takich zasadach, jakie mają zastosowanie w przypadku zatrzymania tytułu prawnego przez BAS-Pol. Nabywca nie jest jednak zobowiązany do zatrzymania tytułu prawnego w odniesieniu do przyszłych roszczeń przeciwko klientowi.
9.4 Przeniesienie roszczeń i przyjęcie świadczeń. W przypadku odsprzedaży Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego, Nabywca niniejszym przenosi na BAS-Pol celem zabezpieczenia roszczenia na sumy należne Nabywcy od klienta z tytułu odsprzedaży – w przypadkach gdy BAS-Pol jest współwłaścicielem Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego proporcjonalnie do udziału BAS-Pol we współwłasności. Te same zasady mają zastosowanie do jakichkolwiek innych roszczeń w jakikolwiek sposób odnoszących się do Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego, takich jak roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia związane z utratą lub zniszczeniem Towarów. BAS-Pol niniejszym upoważnia Nabywcę (z możliwością odwołania upoważnienia) do
przyjęcia świadczeń wynikających z roszczeń przeniesionych na BAS-Pol w imieniu własnym na rzecz BAS-Pol. BAS-Pol może odwołać powyższe upoważnienie tylko w wypadku realizacji.
9.5 Obowiązek informacyjny. W wypadku przejęcia Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności przez połączenie, Nabywca niezwłocznie poinformuje taką osobę trzecią o przysługującej BAS-Pol własności tych Towarów w celu umożliwienia BAS-Pol wykonywania jej uprawnień właścicielskich. W zakresie w jakim osoba trzecia nie będzie w stanie zwrócić BAS-Pol kosztów prawnych związanych z takim połączeniem za zwrot tych kosztów odpowiedzialny będzie Nabywca.
9.6 Przypadek realizacji. W wypadku wypowiedzenia przez BAS-Pol umowy z powodu naruszenia przez Nabywcę jej warunków, w szczególności w przypadku opóźnień w zapłacie BAS-Pol będzie uprawniona do żądania zwrotu Towarów podlegających zatrzymaniu tytułu prawnego.
9.7 Zwolnienie. Na zgłoszone żądanie BAS-Pol zwolni Towary podlegające zatrzymaniu tytułu prawnego i inne przedmioty lub roszczenia je zastępujące wedle swego uznania o ile ich wartość przekracza kwotę zabezpieczonych roszczeń o ponad 50%.

Rozdział 10 – Przepisy końcowe
10.1 Zawarcie umowy. Umowa zostaje zawarta na drodze indywidualnych negocjacji stron po wyjaśnieniu znaczenia poszczególnych postanowień umowy.
10.2 Właściwe prawo. Umowa podlega prawu polskiemu, także w przypadku transakcji z zagranicą.
10.3 Właściwość sądów. Wszelkie spory wynikające z lub związane z umowami, do których zastosowanie mają niniejsze Warunki będą podlegały wyłącznie rozstrzygnięciom sądów właściwych dla siedziby spółki BAS-Pol będącej stroną umowy. BAS-Pol będzie uprawniona do wszczęcia postępowania przeciwko Nabywcy przed sądem właściwym dla jego siedziby.
10.4 Rozdzielność postanowień. W wypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków okazały się nieważne teraz lub w przyszłości nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku przedmiotowe przepisy zostaną zastąpione przez przepisy o podobnych skutkach ekonomicznych do tych zamierzonych przez strony.
10.5 Obowiązek nieinformowania. Obie strony zastrzegają sobie obowiązek nieinformowania osób trzecich o istotnych zapisach niniejszej umowy.
10.6 Zmiana adresu. Każda ze stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu. Brak wskazanego zawiadomienia powoduje, iż wszelka korespondencja kierowana na nieaktualny adres strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.
10.7 Forma pisemna. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony ustalają ważność Warunków i Umowy lub ich zmian drogą faksową lub mailową za pomocą skanu dokumentu.